Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 1. Boekingen worden eerst van kracht, als de eerste aanbetaling, zijnde 30% van het factuurbedrag op de bankrekening van Zomerhuisje Wijk aan Zee is overgemaakt.
 2. De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water en elektriciteit.
 3. Het restant van de huursom moet zijn voldaan uiterlijk vier weken voor het betrekken van het zomerhuisje.
 4. Verhuurder heeft het recht volledige schadeloosstelling te vorderen, indien door nalatigheid van de huurder of zijn medebewoners schade is toegebracht aan het gehuurde of vermissing of beschadiging van huishoudelijke en/of andere goederen is vastgesteld.
 5. Het is de huurder niet toegestaan het huisje onder te verhuren of meer personen te doen huisvesten dan is overeengekomen. Bij overtreding heeft de verhuurder het recht zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder verplichting tot teruggave van de ontvangen huursom of een gedeelte daarvan. Deze bepaling is eveneens van kracht indien de huurder niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Verhuurder is dan gerechtigd het zomerhuisje aan derden te verhuren. Het is niet toegestaan het zomerhuisje geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. Tussentijds wisselen van bewoners is dus niet toegestaan.
 6. Het huisvesten van huisdieren is niet toegestaan.
 7. Indien de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, zal hij een schadeloosstelling aan de verhuurder moeten betalen, ten bedrage van:
  – 0% van de huursom bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum;
  – 30% van de huursom bij annulering tot één week voor de ingangsdatum;
  – 100% van de huurprijs bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum of in geval van no-show;
  U kunt per e-mail annuleren. Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum van de email.
 8. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of claims van derden door (onrechtmatig) gebruik van de datainfrastructuur van het zomerhuisje (zoals wifi, netwerkverbinding, computer apparatuur e.d.) gedurende de huurperiode.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.